Inkaso pohledávek

Základní podmínky

• dlužník se nachází na území ČR
• obsah pohledávky odpovídá obchodnímu vztahu uzavřeného mezi věřitelem a dlužníkem
• oprávněnost pohledávek není ze strany dlužníka rozporována a věřiteli nejsou známy, či dlužníkem vytýkány, vady plnění, ani jiné právní důvody, které by opravňovaly dlužníka k neplacení dlužné částky
• v případě sporných a ze strany dlužníka napadnutelných pohledávek, obchodní případ převezmeme pouze za speciálních podmínek.

Co potřebujeme k započetí inkasa?

• název subjektu, IČO
• dlužná částka, splatnost
• písemnosti z jednání (jsou-li k dispozici),
Výhody inkasa
• možnost vyčíslit předem náklady na řešení
• po celou dobu spolupráce jste majiteli pohledávky
• finanční prostředky z inkasovaných pohledávek jsou placeny na Váš účet, nebo pokud je úhrada prováděna v hotovosti, jsou Vám tyto finanční prostředky neprodleně převáděny.
• poměrně rychlá cesta k dosažení jasného výsledku formou intenzivního tlaku na dlužníka

Vzhledem k častým dotazů opakujeme:

Opětovně připomínáme, že věřitel musí předávat k inkasu jen pohledávky nesporné. Pokud předpokládá, že dlužník bude argumentovat nedostatky v dodávce nebo v provedené službě, a navíc tuto skutečnost při předání agentuře ani neoznámí, nemůže předpokládat úspěšné inkaso
Někteří klienti jsou přesvědčeni, že v případě existence směnky, jako zajišťovacího instrumentu, lze pohledávky snadno vymoci. Ne vždy je však směnka způsobilá splnit očekávání. Majitel směnky je směnečný věřitel, směnka představuje směnečnou pohledávku a ta je opět závislá na solventnosti dlužníka. Z pohledu soudního řízení je zde pouze možnost rychlejšího vydobytí pohledávky soudní cestou.
Věřitelé, kteří doposud nebyli zvyklí využívat služeb firem specializovaných na vymáhání pohledávek, bývají nedůvěřiví až skeptičtí. Mají snahu předávat pohledávky, o níchž jsou i oni sami přesvědčeni, že uhrazena nebude. Získat úhradu od dlužníka jenž zřejmě od počátku jednal se špatným úmyslem detektivní agentura také vesměs nedokáže.